ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข
 • กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ
 • กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบของฝ่ายบัญชี
 • วางแผนการจัดทำงบประมาณประจำปี และติดตามการเปรียบเทียบงบประมาณ (ปีปัจจุบัน) ที่เกิดขึนจริงเพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอแก่ผู้บริหาร
 • ให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ควบคุม และให้ข้อมูลการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
 • ควบคุมการบันทึกบัญชี ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานในฝ่ายบัญชีตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชี จนถึงปิดบัญชี
 • ควบคุมการเสียภาษีและนำส่งภาษีต่าง ๆ รวมถึงประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีสรรพากรในการให้ข้อมูลทางบัญชี
 • พัฒนาระบบตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภท แต่ละรายการที่เกี่ยวข้อง และรายการต่าง ๆ ที่ผิดปกติ
 • จัดทำ ตรวจสอบและรวบรวมรายงานต่า ๆ ในฝ่ายบัญชี เช่น รายงาน KPI , รายงานรับวางบิล ,รายงานตรวจสอบการรับวัสดุ
 • ดูแลการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน สำนักงานและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 35-40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์หัวหน้างานบัญชี 8 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี และ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความเป็นผู้นำสูง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชี
 • หากเคยผ่านงานด้านการตรวจสอบระบบบัญชีมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ รับได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัคร

ส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected]

ติดต่อสอบถาม

089-833-8835 คุณอรกมล

ส่งประวัติการทำงานของคุณ

Name

Surname

Email

Phone Number
Subject

Attach File

Describe your self