บ้านบางแสน-ชลบุรี

บ้านเมื่ออยู่ไปนานๆ เจ้าของบ้านส่วนใหญ่มักจะมีความคิดที่อยากจะต่อเติมบ้าน เพราะเมื่อมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นหรือมีความต้องการใช้สอยพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิม ทำให้ บ้านบางแสน ชลบุรี ที่เคยมีพื้นที่เพียงพอก็อาจจะดูคับแคบลงไป ดังนั้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้รองรับความต้องการของสมาชิกในบ้าน การต่อเติมบ้านจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเจ้าของบ้านนั่นเอง

แต่การต่อเติมเสริมพื้นที่ส่วนต่างๆ ของบ้าน เจ้าของบ้านต้องคำนึงถึงหลักการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักการก่อสร้างและกฎหมาย วันนี้ Life and Living จึงมีเทคนิคและข้อกฎหมายการต่อเติมบ้านบางแสน ชลบุรี มาฝากกัน

4 สิ่งที่ควรรู้ ก่อนต่อเติมบ้านบางแสน ชลบุรี ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) มาตรา 4 ได้นิยามคำว่า “ดัดแปลง” ให้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก หรือเนื้อที่โครงสร้างหรือส่วนต่างๆ ของอาคารที่ก่อสร้างไปแล้วให้เปลี่ยนไปจากเดิม ส่วนการต่อเติมบ้านคือ คำที่ใช้เรียกกันโดยทั่วไป ซึ่งมีความหมายเดียวกัน ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของการต่อเติมบ้านก็คือ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

เนื่องจาก พ.ร.บ. ควบคุมอาคารเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีความปลอดภัย มีการป้องกันอัคคีภัย และไม่รุกล้ำหรือรบกวนพื้นที่รอบข้าง การต่อเติมบ้านทุกหลังจึงต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

 

1. ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่องค์กรการปกครองท้องถิ่นก่อนเสมอ

ไม่ว่าจะต่อเติมบ้านชั้นเดียว, ต่อเติมบ้าน 2 ชั้น หรือต่อเติมระเบียงหน้าบ้าน รวมไปถึงการต่อเติมบริเวณข้างบ้าน หากครอบคลุมพื้นที่เกิน 5 ตารางเมตร หรือมีการเพิ่ม/ลดจำนวนเสาหรือคาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้วัสดุหรือขนาดที่ต่างไปจากเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้น้ำหนักบ้านเพิ่มขึ้น เจ้าของบ้านจะต้องทำเรื่องขออนุญาตกับเจ้าพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน จึงจะดำเนินการได้

 

2. ต้องมีสถาปนิกและวิศวกรควบคุม

ในการขออนุญาตต่อเติมบ้านกับเจ้าหน้าที่ฯ เจ้าของบ้านก็ต้องมีแบบแปลนบ้าน ที่ได้รับการรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบและวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง และในกรณีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ เช่น การเปลี่ยนพื้นจากไม้เป็นกระเบื้อง ก็ต้องให้สถาปนิกหรือวิศวกรก่อสร้างช่วยคำนวณน้ำหนัก เพื่อสรุปว่าการต่อเติมบ้านจะเข้าข่ายต้องขออนุญาตก่อนหรือไม่ เป็นต้น

 

3. ต้องทำตามกฎหมายระยะร่นและที่เว้นว่าง

ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือต่อเติมระเบียงหน้าบ้านหรือต่อเติมพื้นที่ข้างบ้าน ล้วนต้องอยู่ในการควบคุมของกฎหมายระยะร่นและที่เว้นว่าง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  • ต้องมีระยะร่นระหว่างตัวอาคารกับจุดกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3 เมตร
  • ต้องมีที่เว้นว่างระหว่างตัวอาคารกับเขตที่ดินด้านหน้าอย่างน้อย 3 เมตร ด้านหลังและด้านข้างอย่างน้อย 2 เมตร
  • ต้องมีขอบเขตอาคารไม่เกิน 70% ของที่ดิน โดยนับจากชั้นที่กว้างที่สุด

ทั้งนี้ระยะร่นและที่เว้นว่างดังกล่าวขึ้นอยู่กับความกว้างถนน ประเภทและความสูงอาคารนั้นๆ เช่น การต่อเติมข้างบ้านทาวน์โฮมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พื้นที่หลังทาวน์โฮมจะต้องมีที่ว่างทุกหลัง และในกรณีการต่อเติมข้างบ้าน หากผนังด้านนั้นมีประตูหรือหน้าต่าง ก็จะต่อเติมจนชิดรั้วบ้านไม่ได้ ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร แต่ถ้าเป็นผนังทึบต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

 

4. ต้องได้รับการยินยอมจากเพื่อนบ้าน

 

ในการต่อเติมบ้าน ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ดังนั้น เจ้าของบ้านจำเป็นต้องพูดคุยขอความยินยอมจากเพื่อนบ้านก่อนการต่อเติมด้วย และในบางกรณี เช่น การต่อเติมข้างบ้านด้วยผนังทึบชิดรั้วบ้านด้านข้าง ก็ต้องมีหนังสือยินยอมจากเพื่อนบ้านเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันความขัดแย้งกันในอนาคตนั่นเอง

บ้านบางแสน-ชลบุรี

ต่อเติมบ้านหรือดัดแปลงอาคารแบบที่ไม่ต้องขออนุญาต

นอกจากการต่อเติมบ้านที่จะต้องขออนุญาตแล้ว ยังมีการต่อเติมบ้านหรือดัดแปลงอาคารแบบไม่ต้องขออนุญาตอีกด้วย

  • การเปลี่ยนโครงสร้างของบ้านโดยใช้วัสดุที่มีขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม
  • การเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของบ้าน ที่ไม่ถือเป็นโครงสร้างและเพิ่มน้ำหนักให้โครงสร้างไม่เกิน 10% เช่น ผนัง พื้น
  • การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของอาคาร โดยมีขนาดและรูปทรงที่เพิ่มน้ำหนักไม่เกิน 10% เช่น ประตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน
  • การเพิ่มหรือลดพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และต้องไม่ใช่การลดหรือเพิ่มเสา หรือคาน เช่น การเพิ่มพื้นเฉลียงชั้นล่าง
  • การเพิ่มหรือลดพื้นที่ส่วนของหลังคา โดยมีขนาดมากขึ้นรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร และต้องไม่ใช่การลดหรือเพิ่มเสา คาน

หากต่อเติมบ้านผิดกฎหมายจะต้องได้รับโทษอะไรบ้าง

การต่อเติมบ้านในเรื่องที่เป็นข้อบังคับแต่ไม่มีการขออนุญาต เจ้าของบ้านจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง และหากเจ้าของบ้านถูกร้องเรียน และสืบพบว่ามีการต่อเติมบ้านผิดกฎหมาย จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ดังนั้น เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการต่อเติมโดยพละการ และส่งผลกระทบต่อทั้งผู้อยู่อาศัยในบ้าน เพื่อนบ้าน และสังคม เจ้าของบ้านควรดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย โดยสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องมีมาตรฐาน ลดภาระการดำเนินการแก่เจ้าของบ้าน และสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย

แต่ถ้าใครอยากได้บ้านพร้อมอยู่และตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย โครงการบ้านของ Life and Living มีบ้านให้เลือกหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม หรือบ้านจัดสรร รับรองเลยว่า ไม่ต้องเสียเวลามานั่งต่อเติมบ้านอย่างแน่นอน โดยเฉพาะบ้านบางแสน ชลบุรี โครงการ Life in The Garden สุขุมวิท – บางแสน บ้านสไตล์ใหม่ เงียบสงบ ใจกลางเมือง ลงตัวทุกพื้นที่ เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว พร้อมให้คุณได้ผ่อนคลาย ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น หากคุณสนใจสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทร. 1060 หรือ Line@ : @lifeandlivingth

โครงการแนะนำ

Family City พานทอง

Family City พานทอง

ราคาเริ่มต้น 1.4 ล้านบาท

Life Townhome บ้านบึง

Life Townhome บ้านบึง

ราคาเริ่มต้น 1.5 ล้านบาท

Life in The Garden สุขุมวิท - บางแสน

Life in The Garden สุขุมวิท - บางแสน

ราคาเริ่มต้น 2.7 ล้านบาท

บทความที่เกี่ยวข้อง