บ้านพัทยา

เมืองพัทยาทำเลทองของจังหวัดชลบุรี ด้วยเสน่ห์ที่สวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชายหาด แหล่งชอปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมาย ทำให้พัทยาเป็นเมืองที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย และการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านพัทยา ทั้งยังเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บทความในวันนี้ ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จะมาบอกเหตุผลว่าทำไมถึงควรลงทุนกับบ้านเดี่ยวพัทยา ทำเลทองที่เหมาะสมสำหรับคนทุกช่วงวัย จะเป็นอย่างไร ไปดูกัน

เหตุผลที่ทำให้พัทยาเป็นเมืองที่นิยมสำหรับการลงทุน และการอยู่อาศัย

ในปี 2566 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาได้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากหลาย ๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) การเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรชาวต่างชาติ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้มีการคาดการณ์จากฐานข้อมูลเว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นว่า มีคนที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ในพัทยามากกว่า 135,000 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากจำนวน 46,000 รายในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

โดยปัจจัยที่ช่วยผลักดันการเติบโตของเมืองพัทยา คือ เสน่ห์ของพัทยาที่เพิ่มขึ้นในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในประเทศไทย การก้าวหน้าของโปรเจ็กต์ใหญ่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ และกระแสของนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนบ้านพัทยามากขึ้น รวมไปถึงค่าครองชีพที่น่าสนใจของพัทยา

นอกจากนี้ สิ่งที่ทำให้หลายคนอยากมีบ้านเดี่ยวพัทยาเพิ่มอีกสักหลัง คือ ทำเลที่ตั้งของพัทยาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมงก็ได้สัมผัสถึงบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ระบบขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึง โครงการมอเตอร์เวย์ M7 สายใหม่ที่ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯ และโครงการก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภา เพื่อผลักดันให้พัทยาเป็นเกตเวย์ชายฝั่งตะวันออกแห่งใหม่

รวมไปถึง รถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างสนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา ที่มีกำหนดการสร้างเสร็จในปี 2569 ซึ่งระยะเวลาในการเดินทางจะลดลงเหลือเพียง 30 นาทีเท่านั้น ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพัทยาเช่นกัน

แนวทางพัฒนาศูนย์ธุรกิจ EEC พัทยาเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)

โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์เพื่อ “ศูนย์กลางทางธุรกิจและการเงินระดับภูมิภาค” สำหรับการพัฒนาระยะแรกมีจุดมุ่งหมาย เพื่อผลักดันพัทยาให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในอนาคต โดยมีมนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยีอยู่รวมกัน โดยแนวทางการพัฒนา Smart City 7 ด้าน มีดังนี้

1. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

เป็นเมืองที่มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการไปจนถึงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และสภาวะแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ อาทิ

  • ระบบจัดการน้ำแบบเปิด (Zero Discharge) 
  • การจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) 
  • การจัดการอากาศคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon) 
  • การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวอัจฉริยะ (Smart Park) 

2. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)

เทคโนโลยีการเงิน และเศรษฐกิจอัจฉริยะที่ผลักดันให้เกิดการทดลอง และทดสอบนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) และมีการพัฒนาระบบ City Data Platform เพื่อต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น โครงข่าย 5G สัญญาณ WIFI-6 รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลของเมือง (Data Analytics)

3. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)

การพัฒนาความยั่งยืนผ่านแหล่งพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ทั้งยังส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และมีระบบบริหารจัดการพลังงานด้วยโครงข่าย Smart Grid ไปจนถึง Solar Farm เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)

การบริการภาครัฐอัจฉริยะที่มุ่งเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service โดยเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบได้ครบวงจร ช่วยเพิ่มความโปร่งใส ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมี Wangchan Valley Mobile Application เพื่อใช้ในการจองพื้นที่จอดรถล่วงหน้า และการตรวจสอบเวลาที่ Shuttle Bus จะมาถึงแต่ละสถานี รวมไปถึงการแจ้งเหตุฉุกเฉินร่วมด้วย

5. การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)

การดำรงชีวิตอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อการมีชีวิตที่ดีของผู้อาศัย ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ สาธารณสุข อารยสถาปัตย์ หุ่นยนต์บริการ AI ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเตือนภัยพิบัติ และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

6. การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility)

การสร้างระบบขนส่งในเมืองที่มีประสิทธิภาพ เป็นเมืองที่ออกแบบระบบการสัญจร และการขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศที่ดีของเมือง อย่าง การส่งเสริมให้ใช้รถพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทางเมืองได้มีการจัดเตรียมที่จอดรถอัจฉริยะ แท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และเส้นทางเดินรถจักรยาน เป็นต้น

7. พลเมืองอัจฉริยะ (Smart Citizens)

เทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ และการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ระบบสัญญาณ WIFI ที่ครอบคลุมทั้งโครงการวังจันทร์วัลเลย์ แพลตฟอร์มนวัตกรรม และการเรียนรู้ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ทั้งหมดนี้ก็เป็นสาเหตุ และปัจจัยที่ทำให้พัทยากลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และน่าลงทุนมากขึ้น ดังนั้นการมีบ้านเดี่ยวพัทยาสักหลังถือเป็นความคิดที่น่าสนใจ เพราะหากไม่มีคนอยู่อาศัยก็สามารถปล่อยเช่าได้ ทั้งนี้โครงการบ้านพัทยา จาก ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง ตอบโจทย์ทั้งสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ความเป็นส่วนตัว และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย หากสนใจต้องการเยี่ยมชมโครงการ ติดต่อเราได้ที่ Line: @lifeandlivingth

บ้านพัทยา

บทความที่เกี่ยวข้อง